Národní park Reinheimen

Upozornění: Níže uvedený text je chráněn českým i mezinárodním autorským právem. Byl přeložen z anglického originálu se souhlasem norského autora. Šíření, kopírování a úpravy tohoto textu podléhají souhlasu CK HORY.

NÁRODNÍ PARK REINHEIMEN

DIVOČINA SE STOPAMI PO DÁVNÝCH LOVCÍCH

Národní park Reinheimen je další významnou oblastí v jižním Norsku, v níž chybí základní infrastruktury a výraz „divočina“ nejlépe charakterizuje toto velmi pestré horské prostředí. Nejvyšší hory v parku se tyčí více než 2000 m nad mořem, zatímco nejnižší bod v chráněné krajinné oblasti na úpatí Trollveggen je asi 130 m n.m. Hodně z původního alpského ekosystému, včetně zástupců divokých sobů, rosomaků, orlů skalních a raroha loveckého je stále neporušeno.

Reinheimen má trasy spojené s četným kulturním dědictvím po bývalém lovu divokých sobů, včetně velkých systémů pastí, úkrytů a obydlí, kde žili lovci.

UŽIJTE SI SCENÉRIE

V Reinheimen si můžete vybrat z velkého množství příjemných výletů. Většina z oblasti je divočina s několika zařízeními s potřebami pro venkovní rekreaci, ale hory kolem Tafjord a západní části okresu Skjåk mají několik značených cest a chat uvnitř nebo v blízkosti parku. Je tam k dispozici i několik chat, které si lze pronajmout. Aby byli chráněni ohrožení divocí sobi, místní politikou je neuvádět oblast příliš na trh a nepřesvědčovat více lidí, aby ji navštívilo. Chcete-li zde strávit více než jeden den a jste na pěší tůře, budete muset nést stan, jídlo a další campingové vybavení. Lidé žijící v okolních osadách a farmách vždy užívali zdejší prostory pro pastvu a sezónní zemědělství, rybolov a lov sobů a drobné zvěře. Pstruzi byli vysazeni v mnoha jezerech této oblasti. Návštěvníci si mohou zakoupit licence k rybolovu, ale pouze místní lidé mají obecně právo lovit se sítí. Zeptejte se jich na dobré rady, kde je vhodný rybolov.
K lovu drobné zvěře a sobů vždy musíte mít licenci. Lov sobů je zde velmi populární a je tu mnohem více uchazečů, než licencí. Divocí sobi v Reinheimen pocházejí z polodomácích sobů a jsou proto méně plaší než stáda skutečných divokých sobů.

KRAJINA A GEOLOGIE

Krajina v Reinheimen je velmi rozmanitá. Na západě je velmi dramatická, s ostře špičatými vrcholy a hranatými hřebeny, kary a rychle tekoucími řekami. Ledovce a plesa na vás blikají v karech. Směrem na východ je terén více mírně svažitý, objevují se zde i plošiny, údolí je širší a řeky tečou pomaleji.
Rozdílné skalní podloží, podnebí a půdy v těchto dvou částech Reinheimen vysvětlují rozdíly v terénu. Ve většině z oblasti dominují světlé ruly, které uvolňují živiny, ale na východě jsou tyto nahrazeny mladšími, na živiny bohatými horninami, jako jsou fylity a břidlice. Větší zdvih krajiny byl na západě a spolu s vyššími srážkami způsobil, že řeky mají větší spád a více síly vyhloubit terén. Tato vyšší erozivní síla znamená, že řeky, které kdysi tekly východně, byly poupravené a nyní se spouští na západ.
Nejvyšší hory jsou pokryty bloky polí vytvářených zvětráváním skalního podloží, ale většina z východní části je pokryta morénami. Strmější části na západě mají často lavinové půdy. V Reinheimen může být studováno mnoho zajímavých tvarů vytvořených erozí a deglaciací ledovců a ledovcových řek, například na Sponghoi a Vesleskjervdalen, údolí daleko na východě parku.

V Reinheimenu pramení několik cenných řek jako je Istra, Rauma, Lora, Finna/Skjerva, Valldola a Tora/Foysa. Významně přispívají k nádherné, divoké a krásné scenérii.

ŽIVOT ROSTLIN

Variace v půdě, nadmořské výšce a klimatu znamená, že vegetace v Reinheimen se napříč krajinou značně liší. Nejvyšší hory mají málo vegetace, sutě a bloky polí jsou většinou pokryté jen lišejníky. Suchá, na živiny chudá vřesoviště se nacházejí ve východních částech a poskytují nejcennější zimní pastvu pro soby. Dále na západ, kde je místy sníh, je bujnější vegetace, více trávy a bylin nabízí hodnotné letní pastviny pro soby a ovce.

V blízkosti Sladalsvegen, při cestě na hranici parku na východě, můžete najít mnoho skalniček, které závisí na vápenité půdě. Pouze nejslavnější klasické lokality v jižním Norsku mají více vzácných druhů rostlin.

ŽIVOT ZVÍŘAT A PTÁKŮ

V této oblasti je bohatá fauna. Reinheimen je jedním z nejlepších a nejproduktivnějších oblastí divokých sobů v zemi. Sobi dosahují vysoké hmotnosti a produkují mnoho mladých, protože mohou najít dobrou pastvu ve všech ročních obdobích. Tato oblast má jen málo zařízení a infrastruktury a málokdo ji navštíví a tím pádem se sobi tolik neruší. Pokud však narazíte na skupinu sobů, sedněte si a nechte je projít, nebo se vzdalte a jděte kolem nich ve vzdálenosti nejméně 400 až 500 metrů. Udržujte se ve směru větru od nich, aby se zabránilo zachycení vašeho pachu.

Rosomáci se vrátili do těchto hor a mláďata vyvádějí pravidelně.

Reinheimen je také cenná oblast pro několik ohrožených ptáků. Orli skalní a rarozi lovečtí jsou zde široce rozptýlení a jejich hnízdiště mohou být snadno narušována. Jiné druhy, které jsou typické pro horské oblasti, jsou druhy poláků, hoholka lední, jespák, kulík.
Je zaznamenáno téměř 20 druhů mokřadních ptáků hnízdících v blízkosti dvou jezer v této oblasti, Rakavatnet a Leirungsvatnet . Bělokur horský a bělokur rousný se nacházejí na velké části území, dřív pobývali vysoko v horách a později v březových lesích.

HISTORIE A CESTY ZA KULTURNÍM DĚDICTVÍM

Lidé žijící kolem Reinheimen byli vždy úzce spojeni s horami a v údolích sousedících s parkem se nalézá mnoho sezónních farem. Zdroje pro pastvu ovcí a skotu jsou zde stále oceňovány.

Reinheimen je jednou z nejdůležitějších oblastí ve Skandinávii také pro svoje trasy s kulturním dědictvím, týkajícím se kladení pastí a lovu v době železné a středověku. Stopy zanechané prvními lovci mohou být viděny v mnoha místech v horách, včetně jam a úkrytů pro lovce a kilometrových systémů pastí pro odchyt sobů. Divocí sobi kdysi byli také poháněni k jezerům, aby tam byli uloveni. V tébo oblasti lze nalézt více než 1000 takových pastí. Navíc je zde několik míst, kde byly nalezeny pasti určené k sokolnictví, stejně jako jiné pozůstatky spojené s lovem a odchytem zvěře. Spolu s tím vším ještě můžete nalézt i stopy z pravěku a středověku, jsou zde chaty a jiné přístřešky lovců a rybářů, používaných ještě v několika posledních stoletích.

Trasy používané k migracím divokých sobů se změnily jen velmi málo a stále jsou v blízkosti bývalých systémů pastí, takže je pro nás snazší pochopení těchto prehistorických stránek místní oblasti. Sobi se zde stále loví, je to neporušená tradice, která trvá již deset tisíc let. Příběhy lovců se silně projevují ve vyprávění tradičních historek, které stále ožívají v osadách kolem Reinheimen.

V NÁRODNÍM PARKU JSTE JEDNÍM Z HOSTŮ PŘÍRODY

– Jděte kamkoli budete chtít, pěšky nebo na lyžích. Cokoliv s motorem je v podstatě zakázáno.
– Zastavte kdekoli budete chtít, tábořte přes noc, pokud si přejete, ale potom po sobě ukliďtě a odpadky si odneste s sebou
– Můžete založit oheň, ale pamatujte na obecný zákaz o požárech v lesích od 15. dubna do15. září. Dávejte pozor při sběru dřeva na oheň.
– Můžete sbírat plody, houby a obvyklé rostliny pro vlastní potřebu. Berte ohled na kulturní dědictví UNESCO, vegetaci a života zvířat.
– Můžete lovit a rybařit, stejně jako na jiných místech, ale nezapomeňte si koupit licence. Nepoužívejte živé ryby jako návnadu. Nesmíte přenášet živé ryby z jedné řeky nebo jezera do druhého.
– Můžete mít psa, ale nezapomeňte ho mít na vodítku za všech okolností.