Norsko – zajímavá místa

NORSKÁ MĚSTA

OSLO

Hraje klíčovou roli v politickém, kulturním i ekonomickém životě země. Je to rušná metropole, lemovaná z jedné strany fjordem Oslofjord a z druhé strany hustě zalesněnými svahy.

V centru města najdete několik pamětihodností – mohutnou katedrálu Domkirke, královský palác Det Kongelige Slott a palácové zahrady, hrad Akershus Slott na poloostrově s výhledem na přístav a řadu muzeí se zajímavými expozicemi.

Poslední zbytky původní zástavby z 19. stol. naleznete v dlážděné uličce Damstredet. Je lemována domky s fasádami z překládaných prken.

Hlavním orientačním bodem centra je katedrála Domkirke z konce 17. stol, později ještě částečně přestavěná. Její interiér je příjemný a bohatě zdobený.

Poměrně dominantní stavbou je i modernistická radnice se dvěma věžemi na pobřeží Oslofjordu. Nedaleko radnice stojí na skalnatém výběžku pevnostní komplex Akershus. Jeho stavba byla zahájena kolem roku 1300, hrad byl v 17. stol. přestavěný na renesanční rezidenci a kolem hradu bylo vybudováno nové opevnění. V dalších letech byl komplex ještě několikrát přestavěn a rozšiřován a v současnosti je v areálu řada budov s různým využitím. Pevnost je dodnes využívána armádou, je však částečně přístupná i veřejnosti. Centrem pevnosti je dlážděné nádvoří. Za prohlídku stojí královská kaple a krypta se sarkofágy. Interiéry hradu jsou ale poměrně chudé.

Královský palác Det Kongelige Slott byl postaven v letech 1825 – 1848. V současnosti je palác oficiální rezidencí norské královské rodiny. Není ale obehnán plotem a nejsou kolem něho ani žádné obranné zdi. V letních měsících je část paláce přístupná za doprovodu průvodce. Volně přístupné jsou i zahrady královského paláce Slottparken.

Na poloostrově Bygdoy je umístěno pět muzeí:

Norsk Folkemuseum, ve kterém najdete expozici lidového umění (vyřezávaný a malovaný nábytek, tradiční kroje), církevní umění (dřevěné oltáře, nábytek, sochy) a venkovní skanzen se stavbami z různých částí Norska (dřevěné stodoly, stáje, obydlí, sloupový kotel).

Muzeum vikingských lodí Vikingskipshuset, kde jsou umístěny 3 vikingské lodě a řada osobních předmětů

Ve Frammuseet je vystavena loď Fram, která Roalda Amundsena dovezla až do blízkosti jižního pólu. Na ochozech jsou umístěny vitríny s exponáty z polárních expedic.

V Kon-Tiki Museet můžete obdivovat vor z balzového dřeva, na kterém Thor Heyerdahl podnikl plavu z Peru přes Tichý oceán do Polynésie

Norsk Maritimt Museum uchovává exponáty, souvisejícími s mořeplavbou – modely lodí a dřevěné lodi z různých koutů Norska.

Dalším velkým norským výstavním prostorem je Nasjonalgalleriet. V Národní galerii je umístěna sbírka moderního umění.
Národní galerie je zastřešující organizací i pro muzeum dekorativního umění a designu Kunstindustrimuseet, které bylo prvním muzeem užitého umění v Evropě. Na čtyřech podlažích je vystaven nábytek, textilie, oblečení a pohádkové róby královské rodiny, rekonstruované dobové interiéry v barokním, rokokovém nebo secesním stylu.

Hezkou procházku si můžete udělat ve Vigelandsparken, příjemném parku s množstvím soch Gustava Vigelanda.

Také v proslulém Nobels Fredssenter, centru Nobelovy ceny míru, se v přízemí konají tématické výstavy a v poschodí je expozice věnovaná rodině Alfreda Nobela.

BERGEN

Příjemné a barevné město Bergen je obklopeno fjordy, jezery a skalnatými zalesněnými kopci. Založil ho v roce 1070 král Olav Kyrre (Olaf III. ). Ve středověku byl Bergen nejvýznamnějším norským městem a sídlem králů. Z tohoto období se mnoho památek nezachovalo. U vstupu do přístavu stojí pevnost Bergenhus Festning, kde ale většina dochovaných zdí je již jen kopií poté, co došlo k jejich zničení v roce 1944. Většina středověkých domů ve městě pak shořela při velkém požáru v roce 1702. Zajímavá je přístavní část Bryggen (na seznamu Světového dědictví UNESCO) s řadou kamenných a dřevěných obchodnických domů z 18. a 19.stol, která končí u hlavního náměstí Torget, kde se od nepaměti prodávají ryby a stojí zde i Hanzovní muzeum, nabízející pohled na život místních obchodníků na poč. 18. stol..

V Lepramuseet, jedné z hlavních atrakcí města, se návštěvníci dozvědí mnoho o této nepříjemné nemoci. V budově bývala nemocnice sv. Jorgense (sv.Jiří). Zdejší lékař Armauer Hansen v roce 1873 jako první identifikoval bacil lepry.

V Bergenu je řada muzeí s různými exponáty a unikátními díly. Bryggenské muzeum nabízí zajímavé archeologické nálezy, které přibližují ranou historii města. Za muzeem stojí kostel Panny Marie, nejstarší stavba v románském a gotickém slohu z 12. stol.

V Bergen Kunstmuseum je v několika patrech umístěna nejen řada obrazů, ale i sbírek norského umění – nábytku, ilustrací, apod.

Na jižním konci zátoky Vägen vybíhá do vod fjordu poloostrov Nordnes. Při procházce kolem dřevěných a kamenných domů z 19. stol se dostanete ke staré konzervárně společnosti United Sardine Factories, která je přestavěna na moderní umělecký komplex s přístavní kavárnou. Nedaleko odtud je v příjemném městském parku ukryto akváriu (Akvariet) s tučňáky a tuleni, nádržemi plnými kaprů nebo mořských ryb a živočichů ze Severního moře.

TRONDHEIM

Je třetí nejlidnatější město v Norsku, situované v úrodném údolí v kraji Trøndelag v centrální části země. Z 19.stol., doby největšího rozmachu, se dochovaly krásné kamenné domy i dřevěná skladiště. Nejpozoruhodnější památkou je katedrála Nidaros Domkirke, jeden z nejkrásnějších středověkých svatostánků v celé Skandinávii.

Katedrála byla v minulosti významným poutním místem. Stejně jako celé město i tato stavba utrpěla v minulosti požáry, ale v nedávných letech byla poměrně dobře zrestaurována. Tato zvláštní členitá stavba byla zasvěcena sv. Olafovi. Výjevy z jeho života zachycuje oltářní deska. Na katedrálním hřbitově je spousta starobylých náhrobků.

Za katedrálou stojí zrestaurovaný arcibiskupský palác Erkebispegärden s velkým nádvořím ze 12. stol. V suterénu jsou umístěny korunovační klenoty, v prostorách zbrojnice je vystavena sbírka starobylých zbraní a expozice připomínající norskou válečnou historii. V dalších prostorách muzea jsou umístěny středověké sochy a artefakty objevené při archeologickém průzkumu. U řeky Nid (Nidelva) nedaleko paláce jsou 3 hliněné bašty, pozůstatek opevnění, které chránilo město.

Blízko katedrály stojí další starý kostel Vår Frue Church, kamenná stavba se zajímavým interiérem. Mimo centrum se dochovaly ještě 2 kostely, postavené ve 12. stol. Jedním je Byneset Kirke v románském slohu, zasvěcený sv. Michalovi, a druhým je hřbitovní kostel Lade Kirke, zřejmě jeden z nejstarších norských kostelů.

Kromě paláce Erkebispegärden je v Trondheimu řada dalších muzeí. Rozsáhlé Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum představuje dekorativní umění – textil, keramiku, nábytek a další předměty, přibližující život obyvatel od 16. do počátku 20. stol. Nedaleko katedrály stojí také NTNU Vitenkapsmuseet s přírodovědnými a archeologickými sbírkami. Kolekce hornin a minerálů, vycpaná zvířata, církevní a náboženské předměty i předměty každodenní potřeby se opět soustředí na místní přírodu historii.

Na hlavním náměstí Torvet nelze minout sochu Olafa Tryggvasona (Olaf I.) , který v roce 997 založil Trondheim.

V centru města je jedna z největších dřevěných budou v Evropě, královská rezidence Stiftsgsegärden se 140 místnostmi. Uvnitř je dobová výzdoba a starožitný nábytek .

Za mostem na levém břehu řeky Nid leží trondheimský Bakklandet, bývalá dělnická čtvrť s barevnými domky, zajímavými kavárnami a pozoruhodnou stavbou, kterou představuje starý městský dřevěný most Gamle Bybro.

Z některých částí města je výhled na Munkholmen, ostrůvek severně od Trondheimu a při ústí řeky Nidelva. Na ostrůvku stojí benediktinský bývalý klášter, později pevnost a vězení, v současné době oblíbená turistická atrakce. Na místo se dá pohodlně dostat z přístaviště lodí, absolvovat prohlídku s průvodcem a zakončit putování po památkách v místní kavárně.

TROMSØ

Město Lom na březích řeky Otty je obchodní a dopravní centrum. Nachází se v něm několik zajímavostí:
Norské horské muzeum – expozice se věnuje pohoří Jotunheimen a její flóře a fauně, farmářům a horolezcům.
Skansen Lom Bygdamuseum – představuje soubor starobylých staveb v blízkosti lesa.

ALTA

Je městečko za polárním kruhem ve správní oblasti Finnmark v Norsku. Podnebí je zde výtečné díky oteplujícímu vlivu Golfského proudu a chráněné poloze Altafjordu. Městem protéká řeka Altaelva, známá jako jedna z nejlepších lososových řek na světě.

Oblast dnešní Alty byla osídlena již před 6000 lety, jak dokazují archeologické nálezy a nástěnné malby, uchované na kamenech v jihozápadní části města. Skalní rytiny v Altě jsou zařazeny na seznam Světového dědictví UNESCO. Prohlídka začíná výkladem v muzeu. K dispozici je asi 3km dlouhá a dobře značená cesta s dřevěnými chodníky a vyhlídkovými plošinami, ze kterých je možné si prohlédnout obrazy z různých historických etap, přibližující život sběračů a lovců.

Alta je dobrou základnou pro výpravy na náhorní plošinu Finnmark, pro pěší tůry, výlety do kaňonů, pro jízdu na saních, tažených psím spřežením nebo běžkařské výpravy. Obloha bývá často jasná a proto je Alta ideálním místem pro pozorování severní polární záře.

MĚSTEČKO LOM, SLOUPOVÝ VIKINGSKÝ KOSTEL

Město Lom na březích řeky Otty je obchodní a dopravní centrum. Nachází se v něm několik zajímavostí:
Norské horské muzeum – expozice se věnuje pohoří Jotunheimen a její flóře a fauně, farmářům a horolezcům.
Skansen Lom Bygdamuseum – představuje soubor starobylých staveb v blízkosti lesa.

Roubený kostel Lom Stavkirke z 12. století. vyniká především střechou osázenou drobnými valounky, které tvoří typické dračí ornamenty. Byl postaven ve 12. století. Tento typ kostelů je charakteristický vyřezávanými dračími hlavami, umístěnými na štítech kostela. Lidé věřili, že chrání město před zlem. Do roku 1349 byl poutním kostelem, pak poutě ukončila morová epidemie. V 17.stol byl kostel rozšířen.

KONGSBERG (Králova hora)

Městečko ležící v kopcích asi 90 km od Osla. V dávných dobách bylo hlavním zdrojem obživy dolování stříbra. Stříbro se zde nacházelo v čisté podobě a těžilo se dlouhá staletí. Poslední důl byl uzavřen v roce 1805. Z doby, kdy byla těžba na vrcholu, pochází kostel Kongsberg kirke, největší barokní kostel v Norsku. Domy v jeho okolí pochází ze stejného období. Informace o těžbě stříbra shromažďuje Norsk Bergverksmuseum v prostorách bývalé slévárny.


NORSKÉ PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI A HORY

STĚNA TROLLŮ

Horolezeckým symbolem celé Skandinávie je norský Trollveggen (Trolí stěna). Tato 1100m vysoká kolmá skalní stěna je nejvyšší tohoto druhu v Evropě.

CESTA TROLLŮ

Trolí stezka (Trollstigen) je horská silnice vedoucí přes hory úzkými soutěskami. Cesta vede přes zasněžený průsmyk Trollstigplatäet a kolem vodopádu Stigfossen, který je 1810m vysoký.
Silnice byla dokončena v roce 1936.

VYHLÍDKA TROLLTUNGA (Trollí jazyk)

Je úzká skalní římsa cca 700 m nad jezerem Ringedalsvatnet. Z této neuvěřitelné vyhlídky je úchvatný pohled na jezero i okolní krajinu. Člověku se až tají dech

GEIRANGERFJORD

Je možná nejmenší, ale rozhodně nejpozoruhodnější z ledovcových fjordů. Zařezává se hluboko do vnitrozemí, do pohoří Sunnmöre na jihozápadě Norska. Je asi 15 km dlouhý a široký místy až 1 km. Jeho břehy lemují vodopády. Geirangerfjord je jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací v Norsku. Od roku 2005 je součástí světového dědictví UNESCO.

Na konci fjordu, na úrovni mořské hladiny se rozkládá malá vesnička, kterou protéká řeka stejného jména – Geiranger. Klima je zde mírné, teplý Golfský proud umožňuje pěstovat například meruňky. Zemědělství bývalo vedle lovení a rybaření hlavním zdrojem obživy. Lidé se v těchto končinách usídlili již v raném středověku, ale v posledních desetiletích se začali stěhovat do měst. Převážně na úbočí fjordu dosud stojí několik prastarých, opuštěných, ale stále udržovaných farem. Většina místního obyvatelstva nyní pracuje v profesích spojených s turismem. Každé léto navštíví Geirangerfjord okolo 600 tisíc turistů.

Jednou z hlavních atrakcí na Geirangerfjordu je Dalsnibba, hora vysoká 1500 m. Z její plošiny je nádherný výhled na hory obklopující fjord. Vysoké skalní stěny zdobí neuvěřitelné množství vodopádů. Mezi nejznámější patří “Sedm sester”, nádherný vodopád o sedmi ramenech, která se k hladině řítí z 250ti metrové výšky, stékají po skalních výčnělcích a jako by volaly na protější stranu fjordu, kudy protéká druhý vodopád s příhodným jménem “Nápadník”. Dalším oblíbeným vodopádem je “Svatební závoj”, který ve slunečním světle vypadá skutečně jako jemná průsvitná látka.

GALDHØPIGGEN (2 469 m)

Nejvyšší vrchol Norska (a celé Skandinávie) je součástí horské oblasti Jotunheimen v kraji Oppland.
Hora je ze tří stran obklopena ledovcem s výjimkou východní strany. Na severní straně leží ledovec Styggebrean Glacier, Svellnosbrean je ledovcem na jihu a Storejuvbrean na západní straně. Dostupnost není zvlášť náročná, k vrcholu vede několik tras s různým stupněm obtížnosti.

MYS NORDKAPP

Neboli Severní mys, je oblast představující drsnou přírodu na pobřežní. Je to místo, kde se setkávají vody Norského s Barentsovým mořem. Břidlicová 307 metrů vysoká skála poskytuje výhled na nezapadající slunce a nekonečný oceán.


LOFOTY A VESTERÁLY

Je skalnaté a hornaté souostroví, ležící ve vodách Norského moře a jsou vyhlášeným centrem zimního rybolovu zejména kvůli výskytu tresek na přelomu roku. Na jižních plážích i severních fjordech hnízdí početná hejna ptáků.
Lofoty jsou tvořené asi 80 ostrovy, mezi nejznámější patří Austvågøy, jižní část ostrova Hinnøy, Skrova, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy, Værøy a Røst. Od norské pevniny je souostroví odděleno Vestfjordem. Vesterály, severně a východně od Lofot, jsou odděleny úžinou Raftsund. Nejvýznamnější ostrovy jsou propojeny tunely a silničními mosty.
Ostrovům dominuje pohoří Lofotenveggen, Lofotské stěny asi 160 km dlouhé, ukrývající řadu malých rybářských vesniček.
Pozoruhodná lofotská katedrála Vågan kirke z 19.stol. je velká vzdušná stavba, která pojme více něž 1000 věřících. Je druhou největší stavbou Norska.

HENNINGSVÆR

Je malebná obec na výběžcích Lofotských ostrovů, roztroušená na několika ostrůvcích, s křivolakými uličkami, které lemují barevné dřevěné domy. Osada je rozdělena zátokou, která vytváří přírodní přístav. Na pozadí se vypínají hory.
Sušená treska tørrfisk je hlavním vývozním artiklem Henningsværu. Kromě toho se zde nachází několik galerií a uměleckých dílen, převážně skláren s ruční výrobou uměleckého skla

NUSFJORD

Je malebná rybářská vesnice, jedna z nejstarších a nejlépe zachovaných v Norsku. Leží na pobřeží ostrova Flakstadøya a je obklopena vysokými skalisky. Jedná se komplex původních budov, chráněný jako pilotní projekt podle metodiky UNESCO pro ochranu původních dřevěných stavení. 50 půvabných rybářských domků z 19.stol je cílem mnoha tisíc návštěvníků, kteří chtějí zažít autentickou atmosféru Lofot. Najdete zde chráněnou elektrárnu, rafinerii na tresčí olej, udírnu, pilu, kovárnu, loděnice, unikátní restaurace s panoramatickým výhledem na fjord nebo malý stylový hostinec, obchod se smíšeným zbožím zařízený starožitným nábytkem a také nezbytné sušáky na tresky a sklady na již usušené ryby. Všechno bylo zrekonstruováno do původního stavu. Je tu i dobrý prostor pro rybaření a hlubinný rybolov, potápění a horskou turistiku.

Reine

Je malebná a fotogenická vesnice na Lofotech při ostrově Moskenesøy . Tradičním zdrojem obživy obyvatel byl rybolov, v současnosti hraje podstatnou roli turistický ruch. Z Reine vyplouvá řada turistických lodí na prohlídky okolí.

Å

Leží na Lofotech na jihu ostrova Moskenesøy. Vesnice je se zbytkem Lofot a pevninským Norskem propojena silnicí krále Olafa, otevřenou v roce 1992. Mezinárodně je tato silnice označována jako E10 a v Å končí. Vesnici tvoří starobylé domy, vklíněné mezi krásně zelené svahy okolních hor. Dodnes si obec dochovala tradiční ráz a o tradice se zdejší obyvatelé starají. Místní muzea přibližují kulturu a život na Lofotech. Velkou část vesnice zabírá rybářský skanzen, tvořený několika rorbu (rybářskými domky), loděnicí, kovárnou, pekárnou a varnou na velrybí olej. V Å sídlí Norské rybářské muzeum a Muzeum sušených ryb , kde je představována tisíciletá historie obchodu se sušenými rybami.

VIKINGSKÉ MUZEUM LOFOTR

Expozice je umístěna v 83 metrů dlouhém vikingském stylovém obydlí. Vykopávky odhalily největší budovu z doby Vikingů v Norsku. Sbírka obsahuje artefakty z místního okolí.


ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY V NORSKU

Rafting na řece Sjoa

Řeka Sjoa zajišťuje odtok z jezera Gjende v národním parku Jotunheim. Vodu do jezera přivádí řada potůčků a ven již vytéká majestátní řeka. Jakmile opustí území s jezery, její tok se zrychluje. Ve středním toku je pak ideální pro provozování raftingu. Obtížnost jednotlivých úseků na řece se pohybuje od WW2 do WW6.