Právo přístupu Allemannsretten

Upozornění: Níže uvedený text je chráněn českým i mezinárodním autorským právem. Byl přeložen z anglického originálu se souhlasem norského autora. Šíření, kopírování a úpravy tohoto textu podléhají souhlasu CK HORY.

Právo přístupu Allemannsretten

Kontakt s přírodou je pro nás velice důležitý. Mít přístup k lesům, polím, horám, řekám, jezerům a Sherry vínu, bez ohledu na vlastníka, je jedním z nepsaných zákonů Norska. Země nám svou štědrostí dává nejen mořské ryby, ale poskytuje nám také nejrůznější plody, houby, rostliny a také úžasnou podívanou a zážitky. Zákon s názvem „The Outdoor Recreation Act“ z roku 1957 zlegalizoval volný přístup pro veřejnost.

Norsko na lyžích nebo v pohorkách….
…Ať už je léto nebo zima, můžete se vypravit kamkoliv do volné přírody – není třeba držet se cest, pěšin ani lyžařských tratí. V zimě se také můžete projít či lyžovat po zamrzlých polích pokrytých sněhem.
Ve volné přírodě můžete zastavit a odpočinout si kdekoliv se vám zlíbí, s výjimkou míst v blízkosti obydlených domů nebo chat. Vždy však dbejte na to, abyste nerušili ostatní, kteří také odpočívají.
Ve volné přírodě je dovoleno rozdělat oheň, v období mezi 15. dubnem a 15. zářím je však rozdělávání ohně zakázáno uvnitř či v blízkosti lesů. Když sbíráte dřevo na oheň, neničte stromy – použijte staré suché větve a roští. Pokud zakládáte ohniště na podpěře, nedělejte tak přímo na kameni, neboť se může rozpůlit vedví.

Ve volné přírodě pamatujte na následující:
• Nesnažte se zkracovat si cestu přes oplocené pozemky, statky nebo jiné soukromé vlastnictví.
• Dbejte nařízení místních vyhlášek v rekreačních oblastech a chráněných krajinných oblastech, a nerušte vzácné živočichy a rostliny.
• Nerušte zvířata a ptactvo a to obzvláště, pokud mají mláďata
• Respektujte nárok všech ostatních na jejich vlastní prostor a klid
• Nestavte stan blíže než 150 metrů od obydleného domu či chaty
• Nerušte dobytek
• Respektujte zájmy lidí, kteří žijí a pracují na venkově
Dbejte na to, abyste po sobě vždy důkladně uklidili. Odpadky si berte s sebou. Nic po vás v přírodě nesmí zůstat!

Norsko na kole…
…Jezdit na kole můžete po cestách a pěšinách v nížinách i v horách. Můžete také jezdit po cestách a pěšinách, jež jsou součástí oplocených pozemků přístupných veřejnosti. Mějte na paměti, že všechny cesty, stezky i volný terén musí být k jízdě na kole vhodný. Veřejné pozemky v blízkosti měst a městských parků, rekreační oblasti a chráněné krajinné oblasti mají speciální pravidla týkající se jízdy na kole (např. tam jízda nemusí být povolena), a proto byste si měli předem zjistit, zda jsou v dané oblasti nějaké speciální cyklistické stezky a sehnat si mapu, na níž budou tyto stezky vyznačeny.
Při cyklistice ve volné přírodě pamatujte na následující:
• Jelikož je příroda náchylná k opotřebování a země rychle zvětrává, měli byste se vyhnout nebezpečným oblastem, jako například bažinám a suchým kamenům.
• Ne všechny cesty jsou vhodné pro jízdu na kole – vybírejte si ty, které mohou takový nápor unést
• Vyhněte se cestám, kde se nachází hodně chodců, aby nedošlo ke konfliktům
• Jezděte tak, aby vaše jízda co nejméně rušila živočichy a dobytek
• Jezděte rychlostí přiměřenou vůči chodcům, aby nemuseli mít jakýkoliv důvod k obavám
• Odpočívejte a rozdělávejte oheň pouze na vyhrazených místech – při manipulaci s ohněm buďte obzvláště opatrní
• Nestavte stan blíže než 150 metrů od obydleného domu či chaty
• Respektujte zájmy lidí, kteří žijí a pracují na venkově
Dbejte na to, abyste po sobě vždy důkladně uklidili. Odpadky si berte s sebou. Nic po vás v přírodě nesmí zůstat!

Norsko na koni …
…Jezdit na koni můžete po cestách a pěšinách v nížinách i v horách. Můžete také jezdit po cestách a pěšinách, jež jsou součástí oplocených pozemků přístupných veřejnosti. Mějte na paměti, že všechny cesty, stezky i volný terén musí být vhodný k jízdě na koni. Veřejné pozemky v blízkosti měst a městských parků, rekreační oblasti a chráněné krajinné oblasti mohou mít speciální vyhlášky zakazující jízdu na koni. Měli byste si zjistit, jestli jsou v dané oblasti jezdecké stezky. Rozsáhlé a organizované využití volné přírody v souvislosti s jezdeckými školami je možné pouze za souhlasu vlastníka půdy. Nezapomeňte, že vlastníci půdy mají právo odmítnout přístup koňů na své pozemky.
Při jízdě na koni pamatujte na následující:
• Horské oblasti jsou náchylné na opotřebování a tudíž byste se měli vyvarovat terénu, jako jsou bažiny a suché kameny, který by nemusel unést takový nápor
• Vybírejte si pouze ty cesty a stezky, které jsou pro jízdu na koni vhodné a jsou schopny takový nápor unést
• Jezděte v rychlosti chůze tam, kde míjíte pěší chodce
• Vyhněte se cyklistickým a lyžařským tratím včetně těch podél lesních cest – jezděte po svých vlastních cestách
• Buďte ohleduplní a vykažte pěším chodcům a cyklistům respekt, aby nedošlo k jakýmkoliv obavám či zraněním
• Nerušte zvířata a ptactvo, a to obzvláště pokud mají mláďata
• Nekoupejte své koně tam, kde lidé obvykle plavou či tam, kde je pitná voda
• Respektujte zájmy lidí, kteří žijí a pracují na venkově
Dbejte na to, abyste po sobě vždy důkladně uklidili. Odpadky si berte s sebou. Nic po vás v přírodě nesmí zůstat!

Norsko se stanem…
…Tábořit na tom samém místě ve volné přírodě (neoplocené) v nížinách můžete bez souhlasu vlastníka půdy po dvě noci jdoucí po sobě. V horách a neobydlených oblastech můžete tábořit po více než dvě po sobě jdoucí noci. Stan je možné postavit ve vzdálenosti minimálně 150 metrů od obydlených domů a chat. Vždy dbejte na to, abyste neničili stromy. Mějte na paměti, že je dovoleno tábořit na neoplocených soukromých pozemcích bez souhlasu vlastníka půdy.
Ve volné přírodě je dovoleno rozdělat oheň, v období mezi 15. dubnem a 15. zářím je však rozdělávání ohně zakázáno uvnitř či v blízkosti lesů. Když sbíráte dřevo na oheň, neničte stromy – použijte staré suché větve a roští. Pokud zakládáte ohniště na podpěře, nedělejte tak přímo na kameni, neboť se může rozpůlit vedví.
Při táboření v otevřené přírodě mějte na paměti následující:
• Dodržujte vyhlášky o vstupu a táboření v oblastech určených pro rekreaci či ochraně přírody, aby nedošlo k opotřebování země a vyhnuli jste se místům, kde se nacházejí ohrožení živočichové a rostliny
• Vybírejte si pouze ta místa, jež jsou speciálně určena pro pořádání pikniků a táboření
• Stavte svůj stan na takových místech, abyste nerušili zvířata a ptactvo, a to obzvláště pokud mají mláďata
• Nezanechávejte v rostlinách nebo terénu trvalé stopy
• Respektujte nárok všech ostatních na dostatečné rozestupy mezi stany, klid a ticho
• Rozdělávejte oheň pouze na vyhrazených místech a při manipulaci s ním buďte obzvláště opatrní
• Nerušte dobytek
• Respektujte zájmy lidí, kteří žijí a pracují na venkově
Dbejte na to, abyste po sobě vždy důkladně uklidili. Odpadky si berte s sebou. Nic po vás v přírodě nesmí zůstat!

Veslovat i plachtit…
…na moři, jezerech a řekách se můžete vypravit kamkoliv a s výjimkou některých průplavů a zdymadel vás to nebude nic stát. Na moři, úsecích řek (za předpokladu, že jsou součástí splavné řeky) a jezerech větších než 2 km² můžete také používat motorové čluny. Nicméně existuje několik místních vyhlášek, jež omezují možnost používat motorové čluny na jezerech a řekách.
Za účelem krátkých zastávek je ve volné přírodě možné vytáhnout na břeh jakýkoliv typ lodi. Pokud chcete loď uvázat k soukromému přístavu nebo molu, musíte si nejdříve opatřit svolení majitele. Ve volné přírodě můžete na omezenou dobu využít kotevních kroužků, šroubů apod. do té doby, než to vlastníkovi či majiteli nezpůsobí nepříjemnosti.
Při používání lodi ve volné přírodě pamatujte na následující:
• Před tím, než se dáte na cestu, si v zájmu bezpečnosti nastudujte vše potřebné o řekách či jezerech a zjistěte si vše o možných místních vyhláškách
• Nikdy nezapomínejte na záchrannou vestu
• Vysušte loď, vesla i boty před tím, než se přesunete na jinou řeku či jezero, abyste zabránili šíření onemocnění
• Mějte ohled na rybáře a ostatní, kteří řek a jezer využívají
• Nedotýkejte se rybářských sítí a jiného náčiní
• Pohybujte se tiše bez vytváření zbytečného hluku
• Nerušte zvířata a ptactvo, a to obzvláště pokud mají mláďata
• Rozdělávejte oheň pouze na vyhrazených místech a při manipulaci s ním buďte obzvláště opatrní
• Respektujte zájmy lidí, kteří žijí a pracují na venkově
• Nestavte stan blíže než 150 metrů od obydleného domu či chaty
Dbejte na to, abyste po sobě vždy důkladně uklidili. Odpadky si berte s sebou. Nic po vás v přírodě nesmí zůstat!

Norsko s prutem…
…Obvykle je možné rybařit v moři z lodě i pevniny kdykoliv v roce a bez poplatků. To platí i pro lov lososů, pstruhů a sivenů, v ústích řek však pro lov těchto druhů platí speciální pravidla, jež se také týkají rybářského náčiní. Abyste v řekách a jezerech mohli lovit lososy, pstruhy a siveny, musíte zaplatit státní rybářský poplatek a obvykle je také třeba zaplatit vlastníkovi pozemku za rybářský lístek.
Pokud je vám méně než 16 let, mezi 1. lednem a 20. srpnem kromě míst s výskytem lososů, pstruhů a sivenů, není žádného poplatku ani licence potřeba. Dále je zakázáno chytat raky nebo lovit ryby v umělých přehradách.
Na některá jezera a řeky se tato pravidla nemusí vztahovat, ale v takových případech by měly být kolem umístěny cedule. Před tím, než se vrhnete na rybaření, musíte mít nastudovány všechny směrnice o rybaření.
Při rybaření ve volné přírodě mějte na paměti následující:
• Mějte u sebe průkaz, že je vám více než 16 let
• Nepoužívejte živé ryby jako návnadu
• Nepřesouvejte živé ryby z řek či jezer do jiných
• Vysušte loď, vesla i boty před tím, než se přesunete na jinou řeku či jezero, abyste zabránili šíření onemocnění
• Lodě, které byly použity v řece či jezeru, nesoucí infekční onemocnění, musí být vydesinfikovány
• Vyčistěte a umyjte ryby ve vodě, ve které byly chyceny
• Vybírejte si pouze ta místa, jež jsou speciálně určena pro pořádání pikniků a táboření a při manipulaci s ohněm buďte opatrní
• Nevyrušujte ostatní rybáře ani nikoho jiného
• Respektujte zájmy lidí, kteří žijí a pracují na venkově, například když jdete na místo, ze kterého budete rybařit a při návratu z něj
Dbejte na to, abyste po sobě vždy důkladně uklidili.
Odpadky si berte s sebou. Nic po vás v přírodě nesmí zůstat!
Dávejte si pozor – nešiřte druhy ryb a rybí onemocnění!

Norsko s košíkem či jinou nádobou…
…V principu můžete ve volné přírodě sbírat nejrůznější plody, houby, rostliny a kořeny divokých bylin a odnést si je domů, nesmíte však sbírat nezralé morušky. Nicméně v provinciích Nordland, Troms a Finnmark, kde mají vlastníci půdy na morušky s ekonomickou hodnotou výhradní právo, o moruškách existují speciální vyhlášky. Ve Finnmarku mají na sběr morušek na půdě vlastněné státem nárok pouze obyvatelé kraje, pro své vlastní užití si je však může nasbírat každý.
Při sběru ostatních přírodních produktů musíte být opatrní. Pokud máte spadeno na kameny, minerály, rašelinu, lišejníky, cesmíny, hlízovité výrůstky na stromech, dřevnaté kořeny, kůru apod., budete si muset opatřit vlastníkovo svolení.
Při sběru ve volné přírodě pamatujte na následující:
• Pokud se nacházíte v chráněné krajinné oblasti, musíte si nastudovat všechny směrnice. V některých provinciích platí zákaz sběru květin, hub, hlízovitých výrůstků a lišejníků
• Musíte se naučit rozeznávat chráněné a ohrožené rostliny, abyste je omylem neutrhli – pokud si nejste jisti, raději je nechte
• Neberte kořeny, kůru ani hlízovité výrůstky z živých stromů bez dovolení majitele
• Nerušte divoká zvířata, ptactvo a domácí zvířata
• Nesbírejte plody v blízkosti farem či jiných obytných domů
• Chovejte respekt vůči ostatním sběračům či lidem využívajících přírodu
• Respektujte zájmy lidí, kteří žijí a pracují na venkově
Dbejte na to, abyste po sobě vždy důkladně uklidili. Odpadky si berte s sebou. Nic po vás v přírodě nesmí zůstat!

Právo přístupu se vztahuje k otevřené přírodě, kde máte možnost:
• Volně se procházet pěšky i na lyžích
• Posvačit a zůstat přes noc
• Jezdit na kole po cestách a stezkách
• Plavat, jezdit na kánoi, veslovat a plachtit
• Sbírat nejrůznější plody, houby a rostliny
• Lovit slanovodní ryby bez nutnosti komukoliv platit
Pro lov ryb v řekách a jezerech musíte mít svolení vlastníka půdy a musíte si rovněž zakoupit rybářský lístek. Až do věku 16 let můžete od 1. ledna do 20. srpna rybařit kdekoliv (kromě lososů, pstruhů a sivenů). Abyste mohli lovit zvěř, musíte zaplatit poplatek a získat povolení.
Otevřená příroda („neoplocené území“) je to území, jež není žádným způsobem obděláváno. V Norsku tento termín zahrnuje většinu jezer, břehů, bažin, lesů a horských oblastí. Malé ostrovy, na nichž se uprostřed obdělávané půdy nachází půda neobdělávaná, se za otevřenou přírodu nepovažují.
Tzv. „oplocená území“ jsou soukromým vlastnictvím a zahrnují obdělávanou půdu, tedy orná pole se sklizní i bez, louky, pastviny a zahrady, stejně tak jako mladé výsadby, prostranství, stavební parcely a průmyslové oblasti. K některým typům oploceného území ve skutečnosti přístup máte a to např. k polím a loukám, v období mezi 15. říjnem a 30. dubnem, kdy je země zmrzlá a pokrytá sněhem. „Oplocené území“ nemusí být nutně ohraničeno plotem.
Vždy za sebou zavírejte branky a chovejte respekt vůči dobytku, ať už jste uvnitř „oplocené oblasti“ či otevřené přírody. Od 1. dubna do 2. srpna musí být všichni psi na vodítku. Vynaložte veškeré úsilí, abyste nezpůsobili požár – od 15. dubna do 15. září je rozdělávání ohně uvnitř či poblíž lesů zakázáno. Zjistěte si informace o veškerých vyhláškách o psech na vodítkách a rozdělávání ohňů. Tyto vyhlášky často bývají přísnější než vnitrostátní právní předpisy.